Noutati de pe blog

PERIOADA 11 iulie 2016 – 20 august 2016 (Campania se va prelungi pana la data de 11 septembrie iar extragerea va avea loc in data de 15 septembrie)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ALINAN

1.1. Organizatorul CAMPANIEI PROMOTIONALE ALINAN (denumit în cele ce urmează “Organizatorul”) este grupul de farmacii Farmacia 3 din judeţul Bihor, din care fac parte societăţile S.C. HYGEA S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 7, Bihor, România (date de identificare: CUI RO68634, J05/1639/1991, cont nr. RO40MILB0000000000413685 deschis la Banca MILLENIUM BANK); S.C. FARMPIL S.R.L. cu sediul în Oradea, str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, România (date de identificare: CUI RO7463452, J05/933/1995, cont nr. RO15FNNB001702698204RO01 deschis la CREDIT EUROPE BANK); S.C. ARTEMIS S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Fabricilor, nr. 8, Bihor, România (date de identificare: CUI RO16971263, J05/2169/2004, cont nr. RO29MILN0000000000589162 deschis la Banca MILLENNIUM BANK).

1.2. CAMPANIA PROMOŢIONALĂ ALINAN se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul. Astfel de modificări vor fi făcute public pe site-ul Organizatorului www.farmacia3.ro cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 2. TERMINOLOGIE

În prezentul Regulament, în afara noţiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificaţie:

a) Participanţiipacienţii Organizatorului care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi speciale:

  • Condiții generale de campanie:

  • să fie persoane fizice cu domiciliul în România;

  • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei;

  • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie – Regulamentul va fi făcut public în acord cu legislaţia din România prin publicarea pe site-ul Organizatorului.

  • Să aibă / să îsi facă la data participării la campanie card de fidelitate Farmacia 3

  • Condiții speciale de campanie:
  • să fi achiziționat din locaţiile Farmacia 3, în perioada campaniei, ORICE PRODUSE PENTRU COPII (inclusiv din gama ALINAN – Fiterman, dar fara limitare la acestea) definite ca “produse de campanie” conform punctului b) al prezentei secțiuni pe care le comercializează Organizatorul prin structurile sale de vânzare.

  • participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin simpla participare, Participanţii își dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, să intre în baza de date a acestuia, în vederea atribuirii premiilor si sa fie procesate

La CAMPANIA PROMOŢIONALĂ ALINAN NU pot participa angajaţii Organizatorului, ai societăţilor implicate în organizarea şi derularea acestei campanii, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) şi soţul / soţia celor menţionati mai sus. Participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelor Participanţilor câştigători. Prin simpla participare, Participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, să intre în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor.

b) Produse de campanie - ORICE PRODUSE PENTRU COPII (inclusiv produse din gama ALINAN fabricate de S.C. FITERMAN PHARMA, dar fara limitare la acestea), comercializate de către Organizator în perioada campaniei;

c) Talon - tichet ce permite participanţilor dreptul de a participa la extragerea de la CAMPANIA PROMOŢIONALĂ ALINAN organizată; talonul este considerat valid dacă este completat la toate rubricile pe care le conţine, respectiv nume şi prenume participant, vârsta, adresa, telefon, o adresă de e-mail validă, număr bon fiscal şi dată bon fiscal şi ştampila farmaciei.

Important:

Depunerea taloanelor de către participanţi se face direct în urnele amplasate la punctele de lucru ale Organizatorului şi trebuie să aiba loc exclusiv în perioada campaniei 11 iulie 2016 – 20 august 2016, cu respectarea regulilor impuse de către Organizator. Taloanele predate ulterior perioadei menţionate sunt considerate din start nevalide. Pentru a fi valabile, taloanele trebuie completate integral, lizibil şi corect. Taloanele incomplete, cu ştersături sau cu date greşite nu vor fi luate în considerare şi în consecinţă nu vor participa la tragerea la sorţi a premiilor. Taloanele care nu sunt originale (copii xerox, documente refăcute la imprimantă) nu vor participa la campanie şi vor fi anulate de îndată ce se va constata lipsa autenticităţii.

c) « PREMIUL » - un scaun auto pentru copii cu vârste cuprinse între 0-8 ani, personalizat cu marca ALINAN. Valoarea premiului este de 200 lei.

d) “Campania promoţională Alinan”extragerea câştigătorului va avea loc în data de 25 august 2016, la adresa Organizatorului situată în Oradea, str. Fabricilor nr. 8, prin participarea unei comisii din partea Organizatorului; extragerea va fi publică.

e) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al campaniei, inclusiv anexele şi actele adiţionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECŢIUNEA 3. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE ALINAN

3.1. Campania promoţională are loc în perioada 11.07.2016 – 20.08.2016.

3.2. Campania promoţională se va desfăşura exclusiv pe teritoriul României.

3.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi durata campaniei şi de a modifica condiţiile, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament şi de a anunţa acest lucru public.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ALINAN

4.1 Respectând prezentul Regulament, vor putea participa la această campanie doar pacienţii (consumatorii) Organizatorului care au achiziţionat în perioada 11.07.2016 – 20.08.2016, unul sau mai multe din orice produse pentru copii comercializate de Organizator. Astfel, la orice achiziţie a unui produs pentru copii, pacientul primeşte în schimb un talon de participare la campania cu extragerea din data de 25 august 2016. În funcţie de numărul de bonuri fiscale, pacientul poate primi atâtea taloane de participare câte bonuri fiscale continand produse de copii a avut în perioada campaniei. Taloanele vor fi depuse de către participant în urna imediat după completarea lor. Cumpărătorii participanţi au obligaţia de a păstra partea detaşabilă a talonului - taloanelor şi bonul fiscal al produsului achiziţionat în perioada campaniei. Revendicarea premiului se va putea face exclusiv pe baza cărţii de identitate, a părţii detaşabile a talonului de campanie şi a bonului fiscal ce se menţionează pe talonul de participare ce a fost extras drept câştigător în cadrul campaniei.

4.2. Extragerea premiilor va avea loc la data de 25 august 2016, indiferent câte taloane participante există în urne. La momentul extragerii vor fi extrase şi 2 (două) rezerve.

4.3 Anunţarea câştigătorilor va fi făcută, după validare, telefonic şi/sau prin e-mailul declarat în talonul de participare în termen de maxim 10 zile calendaristice de la extragerea taloanelor câştigătoare. Organizatorul nu va fi răspunzător în cazul în care talonul extras drept câştigător conţine date incorecte de telefon, e-mail sau în cazul în care câştigătorul nu răspunde la numărul de telefon, e-mail înscris pe talon în termen de maxim 10 zile de la extragere, drept pentru care Organizatorul va înţelege că acel câştigător renunţă la premiu. Pentru asigurarea unei transparenţe a campaniei, numele cîştigătorului va fi afişat, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la extragere, pe site-ul Organizatorului.

4.4. Premiile vor fi înmânate pe bază de document justificativ încheiat între reprezentatul Organizatorului şi câştigător, în urma legitimării acestuia din urmă prin prezentarea cărţii de identitate şi a bonului fiscal al achiziţiei. Detaliile legate despre modul de intrare în posesie a premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice sau prin e-mail între Organizator şi Câştigător.

4.5. În cadrul acestei campanii, nu este posibilă convertirea premiilor în bani sau alte obiecte.

4.6. Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizator în solicitarea de daune interese.

4.7. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare care apar ulterior acordării efective a premiului.

SECŢIUNEA 5: TAXE ŞI IMPOZITE

5.1. Dat fiind că premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest câştig să fie neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) Legea 571/2003 privind codul fiscal.

SECŢIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ALINAN

6.1. Regulamentul oficial campaniei este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe toata perioada campaniei pe site-ul Organizatorului www.farmacia3.ro şi la solicitare, în farmaciile organizatorului.

6.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a campaniei în orice moment al acesteia şi/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea sa în acest sens, cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 7: LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 8: DIVERSE

8.1. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii Promoţionale.

8.2. Participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, Participanţii acceptă intrarea automată în baza de date a Organizatorului.

8.3. Prin simpla participare la Campanie, Participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor comunicate Organizatorului să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea validării, atribuirii premiilor.

8.4. Campania promoţională se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.

8.5. Prezentul acord este supus în întregime legii române.

8.6. Prin înscrierea la această Campanie, participanţii, precum şi toţi cei implicaţi în această campanie, sunt de acord şi acceptă în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, înţelegând pe deplin modul de funcţionare al Campaniei.

8.7 Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite la adresa de e-mail contact@farmacia3.ro.

ANEXA LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ALINAN

DESFĂŞURATĂ ÎN PERIOADA 11 iulie 2016 – 20 august 2016

Unităţile farmaceutice ale Organizatorului participante la această campanie sunt:

DENUMIRE UNITATE LOCALITATE ADRESA TELEFON

1

FARMACIA 3 ORADEA STR. REPUBLICII NR.7 0359/ 805407

2

FARMACIA 3 ORADEA LOTUS CENTER (aripa Carrefour) 0359/ 463979

3

FARMACIA 3 (SP) ORADEA STR. NUFARULUI NR. 45 BL. D 121 0359/ 805412

4

FARMACIA 3 ORADEA STR. NUFARULUI NR 76 BL AN 76 0359/ 401184

5

FARMACIA 3 ORADEA STR. BUMBACULUI NR. 22 0359/ 800544

6

FARMACIA 3 ORADEA STR. LOUIS PASTEUR NR. 3 0359/ 178358

7

FARMACIA 3 (SP) ORADEA STR. CONSTANTIN BRANCUSI NR. 1 BL. D 34 0359/ 401447

8

FARMACIA 3 ORADEA PIATA UNIRII NR. 6 0359/ 413940

9

FARMACIA 3 ORADEA STR. CORNELIU COPOSU NR. 1 0359/ 805403

10

FARMACIA 3 SALONTA STR. LIBERTATII NR. 2 0359/ 800058

11

FARMACIA 3 OSORHEI STR. PRINCIPALA NR. 182 0359/ 404710

12

FARMACIA 3 BRUSTURI STR. PRINCIPALA NR. 198 0359/ 198843

13

PUNCT FARMACIA 3 SACADAT STR. PRINCIPALA NR. 180 0359/ 411770

 

ORGANIZATOR,

S.C. HYGEA S.R.L.

Reprezentant Legal

GHERGA CORNELIA FLORA

crosschevron-up