Noutati de pe blog

REGULAMENTUL OFICIAL AL

TOMBOLEI FARMACIA 3 si VITALIA PHARMA

DESFASURATA IN PERIOADA 1 – 30 septembrie 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  TOMBOLEI

1.1. Organizatorul Tombolei (denumit  in  cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este S.C. HYGEA S.R.L., cu sediul in ORADEA, str. REPUBLICII nr.  7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/1639/1991, avand  CUI RO68634,  reprezentata legal prin administrator – CORNELIA FLORA GHERGA

1.2.  Tombola se  va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit  in continuare "Regulamentul"),  fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe site-ul Organizatorului www.farmacia3.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

In prezentul Regulament,  in afara notiunilor definite  in cuprinsul articolelor,  termenii si expresiile de mai  jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Participantii” – clientii (pacientii) Organizatorului care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale și speciale:

  • Condiții generale de campanie:
  • să fie persoane fizice cu domiciliul în Romania;
  • să aiba vârstă de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei;
  • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie – Regulamentul va fi facut public în acord cu legislatia din Romania prin publicarea pe site-ul Organizatorului și prin consultare la cerere in cadrul unitatilor farmaceutice al/ale Organizatorului participante la campanie.

 

  • Condiții speciale de campanie:

 

  • să fi achiziționat în perioada campaniei (1-30 septembrie 2014) produse din protofoliul producatorului/ distribuitorului Vitalia Pharma (definite ca “produse de campanie” conform punctului b. al prezentei secțiuni),  pe care Organizatorul le comercializeaza prin structurile sale de vânzare.

 

  • participarea la  aceasta campanie implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament. Prin  simpla  participare,  Participantii  își  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, să  intre  in baza de date a acestuia, în vederea atribuirii premiilor.

 

La  Tombola NU  pot  participa  angajatii  Organizatorului,  ai societatilor  implicate  in  organizarea  si  derularea  acestei campanii,  precum  si  rudele  de gradul I (copii si parinti) sau sotul/ sotia celor mentionati mai sus. Participarea la  aceasta campanie implica  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament precum si posibilitatea  folosirii  in scop publicitar a numelor Participantilor castigatori. Prin  simpla  participare,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, sa  intre  in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor.

 

b) “Produse de campanie”  - toate produsele din portofoliul de produse al producatorului si distribuitorului Vitalia Pharma,comercializate de către Organizator în perioada campaniei;

c) Talon”  -  tichet ce acorda participantilor prin completare si semnare, dreptul de a participa la extragerea de la tombola organizata;  talonul este considerat valid daca este completat la toate rubricile pe care le contine, respectiv nume si prenume  participant, telefon, adresa, o adresa de e-mail valida (in cazul in care pacientul are cont de e-mail), varsta, numar bon fiscal si data bon fiscal.

 

Important:

Depunerea taloanelor  de catre participanti se face direct in urna amplasata in unitatile farmaceutice ale ale Organizatorului participante la campanie si  trebuie sa aiba loc exclusiv in perioada campaniei pana la data limita 30.09.2014, orele 20:00, cu respectarea regulilor impuse de catre Organizator.  Taloanele predate ulterior perioadei mentionate sunt considerate din start nevalide. Pentru a fi valabile, taloanele trebuie completate integral, lizibil si corect si semnate de catre pacient. Taloanele incomplete, cu stersaturi sau cu date gresite nu vor fi luate in considerare si in consecinta nu vor participa la tragerea la sorti a premiilor. Taloanele care nu sunt originale (copii xerox, documente refacute la imprimanta, etc.), nu vor participa la tombola si vor fi anulate de indata ce se va constata lipsa autenticitatii. Taloanele vor fi pastrate in urne sigilate.

 

c) « PREMII » -  in urma extragerii la tombola vor fi acordate 30 (trei zeci) de premii, dupa cum urmeaza:

 

  • 10 GHIOZDANE, in valoare de 50 lei fiecare   

 

  • 10 GENTI DE LAPTOP, in valoare e 40 lei fiecare

 

  • 10 GENTI FRIGOROFICE MICI, in valoare de 30 lei fiecare

d) “Tombola”extragerea din data de 14  octombrie 2014 (marti), ora 16.30, prin care vor fi desemnati castigatorii  premiilor oferite de Organizator. Extragerea va avea loc la adresa Organizatorului situata in Str. Republicii Nr.  7 din Oradea, prin participarea unei comisii constituita din 3 persoane din partea Oragnizatorului si o persoana din afara companiei Organizatorului (notar public);

e)  „Regulament”  –  reprezinta  prezentul  document  organizatoric  al  Tombolei,  inclusiv anexa care face parte din acesta.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

 

3.1. Campania promotionala are loc in perioada 01.09.2014 – 30.09.2014.

 

3.2. Campania promotionala se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in judetul Bihor.

 

3.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI

 

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta  tombola doar  pacientii (clientii) Organizatorului care au achizitionat in perioada 01.09.2014 – 30.09.2014, unul din produsele producatorului si distribuitorului Vitalia Pharma,comercializate de către Organizator în perioada campaniei. Astfel, la orice achizitie a minim unui produs din portofoliulproducatorului si distribuitorului Vitalia Pharma, pacientul primeste  in schimb, pe loc, un talon de participare la extragerea din data de 14  ocombrie 2014 si informatii cu privire la aceasta campaniei. In functie de numarul de achizitii minime, pacientul poate primi atatea taloane de participare cate achizitii minime a avut in perioada campaniei. Taloanele vor fi depuse de catre participant in urna sigilata imediat dupa completarea lor. Cumparatorii participanti au obligatia de a pastra  bonul fiscal al produsului achizitionat in perioada campaniei. Revendicarea premiului se va putea face exclusiv pe baza cartii de identitate a castigatorului si a bonului fiscal care se mentioneaza pe talonul de participare ce a fost extras drept castigator in cadrul tombolei.

 

4.2. Extragerea premiilor va avea loc la data de 14 octombrie 2014, ora 16.30, indiferent de numarul taloanelor  depuse in fiecare urna aferenta celor 15 unitati farmaceutice ale Organizatorului participante la campanie.

 

4.3 Anuntarea castigatorilor va fi facuta, dupa validare, telefonic  (la numarul de telefon declarat in talonul de participare), in termen de maxim 10 zile calendaristice de la extragerea taloanelor castigatoare. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care talonul extras drept castigator contine numere incorecte de telefon sau nu contine deloc, sau daca castigatorul nu raspunde la numarul  telefon inscris pe talon in termen de maxim 10 zile de la extragere, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu.  Pentru asigurarea unei transparente a tombolei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare pe site-ul Organizatorului si va putea fi vizualizata.

 

4.4. Premiile vor fi inmanate pe baza de document justificativ (proces verbal) incheiat intre reprezentatul Organizatorului si castigator, in urma legitimarii acestuia din urma prin prezentarea cartii de identitate si a bonului fiscal al achizitiei.  Detaliile legate despre modul de intrare in posesie a premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice sau prin e-mail intre Organizator si Castigator.

 

4.5. In cadrul acestei campanii, nu este posibila convertirea premiilor in bani sau alte obiecte.

 

4.6. Revendicarile  nejustificate  de  premii,  falsurile  si  plangerile  dovedite  ca  fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator in solicitarea de daune interese.

 

4.7. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ca apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

 

SECTIUNEA 5: TAXE SI IMPOZITE

 

5.1. Dat fiind ca fiecare premiu are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4)  Legea 571/2003 privind codul fiscal.

 

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL TOMBOLEI

 

6.1. Regulamentul oficial Tombolei este disponibil,  in mod gratuit,  oricarui participant pe toata perioada tombolei pe site-ul Organizatorului : www.farmacia3.ro si la solicitare in unitatile farmaceutice ale Organizatorului participante la campanie.

 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a tombolei in orice moment al acesteia si/ sau schimbarea regulilor  de  participare,  obligandu-se  totodata  sa  faca  publica  hotararea  sa  in  acest  sens, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 7: LITIGII

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti,  acestea vor  fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile  implicate vor  inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8: DIVERSE

 

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz  sau  orice  alte  tentative  care  ar  putea  afecta  imaginea  sau costurile acestei Campanii/ Tombola.

 

8.2. Participarea  la  aceast campanie implica  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

 

8.3.  Prin  simpla  participare  la  Campanie,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor comunicate Organizatorului prin completarea talonului de tombola sa  intre  in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiilor.

 

8.4. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

8.5. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

 

8.6. Prin inscrierea la aceasta Tombola, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare Tombolei.

 

8.7 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimie la adresa de e-mail contact@farmacia3.ro.

 

ORGANIZATOR,

SC HYGEA SRL

 

Reprezentant Legal

GHERGA CORNELIA FLORA

crosschevron-up