Regulament oficial al programului de fidelitate

Farmacia 3 – valabil de la data de 1 octombrie 2015 –

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

Acest program de fidelitate este organizat şi desfăşurat de SC HYGEA SRL, cu sediul în Oradea, Str. Republicii, nr 7, judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J05/1639/1991, cod unic de înregistrare RO 68634, cont IBAN RO39FNNB001702518156RO01 deschis la Banca CREDIT EUROPE BANK sucursala Oradea, având numărul de Operator de baze de date 15932 atribuit de Autoritatea Naţională de Supraveghere a datelor cu caracter personal. Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, în oricare unitate Farmacia 3 din judeţul Bihor şi pe site-ul www.farmacia3.ro/regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai dupa ce aceste modificări au fost anunţate în prealabil în mod public (pe site-ul www.farmacia3.ro şi afişate la loc vizibil în unităţile Farmacia 3).

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelitate este organizat şi se desfăşoară în toate unităţile Farmacia 3 din judeţul Bihor, cu posibilitate de extindere a desfăşurării lui şi viitori parteneri. Lista farmaciilor unde se desfăşoară programul de fidelitate Farmacia 3 este disponibilă pe site-ul www.farmacia3.ro şi în oricare unitate Farmacia 3.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate se aplică la toate unităţile Farmacia 3 din data de 1 octombrie 2012, pe durată nedeterminată. Farmacia 3 are dreptul să decidă în orice moment încetarea programului. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată de Farmacia 3 la loc vizibil cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării programului în toate farmaciile din grupul Farmacia 3 şi la eventualii parteneri din program. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al programului de fidelitate Farmacia 3 orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România şi a împlinit vârsta de 14 ani. La program se poate participa numai prin completarea şi semnarea formularului de înscriere.

Formularul de înscriere este accesibil în oricare unitate Farmacia 3 sau pe site-ul www.farmacia3.ro/formular. Participantul are obligaţia să completeze formularul de înscriere integral, cu date reale şi majuscule. Participantul are de asemenea obligaţia să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii (*) în formularul de înscriere. Fără completarea unuia dintre câmpurile marcate ca fiind obligatorii, formularul nu este valabil. Formularul de înscriere în program se completeaza şi se predă în oricare locaţie Farmacia 3. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea utilizării cardului de fidelitate.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL PROGRAMULUI

La baza programului de fidelitate se află cardul de fidelitate Farmacia 3 destinat pacienţilor farmaciilor din grupul Farmacia 3. Falsificarea acestui card se pedepseşte conform legilor în vigoare. Cardul de fidelitate Farmacia 3 este nenominal şi este disponibil pe loc, gratuit, pacienţilor în toate farmaciile din grupul Farmacia 3, în schimbul completării şi semnării formularului de înscriere în programul de fidelitate Farmacia 3.

În urma completării şi semnării formularului de înscriere în Program, pacientul primeşte pe loc un card cu o serie din baza de date a organizatorului. Acesta îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informaţiilor declarate de participant pe formularul de înregistrare în Programul de Fidelitate Farmacia 3 la momentul semnării formularului. În situaţia în care informaţiile sunt eronate, Farmacia 3 îşi rezervă dreptul de a modifica starea cardului în sistem, în card temporar, fără acces la discount direct. Prin intermediul cardului de fidelitate Farmacia 3 posesorul de card beneficiază de următoarele discounturi:

  1. 7% reducere la restul de plată – în cazul achiziţiilor pe bază de reţete compensate 50% si peste 50%

Excepţii:

– produsele care au compensare 20% acordată de C.A.S. Bihor şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. vor beneficia de 3% reducere

– produsele cu preţ cu ridicata impus de Ministerul Sănătăţii peste 300 lei nu vor beneficia de nici o reducere

  1. 3% reducere – în cazul achiziţiilor pe bază de reţetă simplă sau fără reţetă, în numerar sau pe bază de card bancar

Excepţii:

– produsele care au preţ redus deja sau sunt în alte campanii

– produsele cu preţ cu ridicata impus de Ministerul Sănătăţii peste 300 lei nu vor beneficia de nici o reducere

(Listele de produse care fac excepţie vor fi disponibile în fiecare farmacie.)

Posesorul de card beneficiază, în funcţie de caz, de unul din discounturile menţionate mai sus din suma plătită de Participant cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzacţie în parte, prin prezentarea cardului către personalul Farmacia 3 înainte ca farmacistul să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Acest discount direct se acordă sub formă de reducere din suma plătită de Participant cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzacţie, conform prezentului Regulament. În cazul promoţiilor, campaniilor Farmacia 3 sau a reducerilor speciale de preţ, posesorul de card beneficiază numai de promoţia sau reducerea respectivă şi nu mai poate beneficia la acea tranzacţie de discountul menţionat oferit de card.

SECŢIUNEA 6. UTILIZAREA CARDULUI DE FIDELITATE FARMACIA 3

Utilizarea cardului de fidelitate Farmacia 3 se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul cardului îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătură cu beneficiile cardului de fidelitate. Pentru a beneficia de discounturi, Participantul va trebui să prezinte cardul de fidelitate farmacistei de la casă înainte ca ea să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Cardul va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment în care farmacista va avea acces la informaţii privind datele de identificare ale Participantului. Pe bonul de casa va fi tipărită reducerea pentru fiecare produs achiziţionat. Posesorul de card care, înainte de efectuarea cumpărăturii / tranzacţiei, nu prezintă cardul pentru scanare nu va beneficia de discount direct şi nici de promoţiile speciale destinate posesorilor de card de fidelitate Farmacia 3. Dacă Participantul nu are asupra lui cardul de fidelitate, dar prezintă farmacistei cardul de identitate, pe baza CNP-ului el poate fi regăsit în sistem şi poate astfel beneficia de discounturile menţionate în prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 7. CARDURILE DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Pierderea, furtul sau deteriorarea cardului se poate semnala la orice farmacie din grupul Farmacia 3. În caz contrar, participantul îşi asumă orice utilizare ilegală a cardului pierdut. Adresele tuturor farmaciilor din grupul Farmacia 3 sunt disponibile pe: http://farmacia3.ro/reteaua-farmacia-3.php. Odată cu înştiinţarea se vor comunica numele, adresa, CNP şi celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care îşi pierde cardul sau îi este furat are dreptul la un nou card. Contul aparţinând cardului pierdut/furat va fi închis, posesorul de card urmând să completeze un nou formular de card în oricare din farmaciile grupului Farmacia 3.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de înscriere, participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Hygea SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Farmacia 3, în scop de marketing direct şi/sau în scop statistic. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către compania SC Hygea SRL în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 15932 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Participantul are drept de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. În scopul exercitării acestor drepturi, participantul poate trimite în atenţia SC Hygea SRL o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, urmând ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să-i fie comunicate în scris informaţiile solicitate şi, dacă este cazul, măsurile luate.

SECŢIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL

Posesorii de card pot obţine informaţii suplimentare referitoare la funcţionarea Programului de fidelitate Farmacia 3 şi folosirea cardului pe site-ul www.farmacia3.ro sau direct în farmaciile din grupul Farmacia 3. Întrebările referitoare la program pot fi trimise şi pe adresa de e-mail: contact@farmacia3.ro. Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program în toate farmaciile din grupul Farmacia 3 sau la adresa web: www.farmacia3.ro/regulament/. Prin participarea la acest Program, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.